ATATÜRK İLKELERİ VE İNKILÂP TARİHİ-I MÜFREDAT İÇERİĞİ

 

Lisans/Ön  Lisans (Zorunlu)              I. Yıl/ I. Yarıyıl(Güz)           Teorik          Türkçe        2 saat/hafta

 

Dersin Amacı

İnkılâp ve benzeri kavramlar, Osmanlı İmparatorluğu’nun yıkılışını hazırlayan sebepler, I. Dünya Savaşı,  Mondros Mütarekesi ve sonrasında Anadolu’nun işgali üzerine başlayan ulusal uyanış, Atatürk'ün kişiliği ve Samsun'a Çıkış, Milli Mücadeleye Hazırlık Dönemi (Kongreler, T.B.M.M.’nin açılışı) ve Savaşlar Dönemi,Türkiye Cumhuriyeti’nin kurulmasını hazırlayan sebepler, Saltanatın Kaldırılması. Lozan Barış Görüşmeleri ve Lozan Barış Antlaşması anlatılır ve kavratılır.

 

Dersin İçeriği

Osmanlı İmparatorluğu’nun Dağılışı (XIX. yüzyıl) . Tanzimat ve Islahat Fermanı, I. ve II. Meşrutiyet, Trablusgarp ve Balkan Savaşları, I. Dünya Savaşı, Mondros Ateşkes Antlaşması, Wilson İlkeleri, Paris Konferansı, Mustafa Kemal Paşa’nın Samsun a Çıkışı ve Anadolu’daki Durum, Amasya Genelgesi, Ulusal Kongreler, Mebusan Meclisi’nin Açılışı, TBMM nin Kuruluşu ve İç İsyanlar, 1921 Teşkilat-ı Esasiye Kanunu(1921 Anayasası), Düzenli Ordunun Kuruluşu, I. ve II. İnönü Muharebeleri, Kütahya - Eskişehir, Sakarya Meydan Muharebesi ve Büyük Taarruz, Kurtuluş Savaşı sırasındaki Antlaşmalar, Lozan Barış Görüşmeleri ve Antlaşmanın imzalanması.

 

Hafta

                                                         Konu

1

İnkılâp ve İnkılâpla ilgili Kavramlar: Devlet ve Unsurları, Tekâmül, Islahat, Hükümet Darbesi, İhtilâl, İnkılâp

2

Osmanlı Devleti’nde yenilik hareketleri, Tanzimat Fermanı, Islahat Fermanı, I. Meşrutiyet, II. Meşrutiyet                    

3

Osmanlı Devleti’nde Fikir Akımları (Osmanlıcılık, İslamcılık, Batıcılık, Türkçülük.) İttihat ve Terakki Cemiyeti’nin iktidara gelişi, 31 Mart Olayı, Trablusgarp Savaşı, Balkan Savaşları                   

4

Birinci Dünya Savaşı’nın Nedenleri ve Savaşın başlaması, Osmanlı Devleti’nin Savaşa katılması, Cepheler ve Sonuçları                             

5

Osmanlı Devleti’ni Paylaşım antlaşmaları (İstanbul, Londra, Sykes Picot, St. Jean de Maurienne Ant.) I. Dünya Savaşı’nın Sona Ermesi, Ermeni Olayları, Mondros Ateşkes Antlaşması.                           

6

Ulusal Mücadele dönemi, İşgaller karşısında Ulusun ve Ülkenin durumu Cemiyetler ve Faaliyetleri, Mustafa Kemal Paşa’nın İstanbul’a gelişi ve duruma bakışı                   

7

Ara Sınava Hazırlık, Ara Sınav                          

8

Mustafa Kemal Paşa’nın Samsun’a çıkışı. Mustafa Kemal Paşa’nın Havza’daki Faaliyetleri, Amasya Genelgesi, Erzurum Kongresi ve önemi,                  

9

Balıkesir ve Alaşehir Kongreleri. Sivas Kongresi ve Önemi, Ulusal Mücadele Döneminde Diğer kongreler                  

10

Amasya Görüşmeleri, Sivas’ta Komutanlarla Yapılan Toplantı. Temsil Heyeti’nin Ankara’ya Gelişi. Son Osmanlı Mebuslar Meclisi’nin Toplanması, Misak-ı Milli                  

11

T.B.M.M.’nin Açılması, Nitelikleri. Ulusal Mücadele de Basın, T.B.M.M ’ye Karşı Ayaklanmalar. Türkiye’yi Paylaşma Tasarıları.                 

12

Ulusal Ordunun Kurulması (Kuva-yı Milliye, Düzenli Ordu), Güney ve Güney Doğu Cephesi, Doğu Cephesi (TBMM - Sovyet Rusya İlişkileri) Ermeni Sorunu, Ermenilerle yapılan Savaşlar, TBMM-Gürcistan ilişkileri, Batı Cephesi (I. ve II. İnönü Savaşları, Kütahya-Eskişehir Muharebesi)- Sakarya Savaşı, Büyük Taarruz.              

13

Mudanya Ateşkes Antlaşması, Lozan Barış Antlaşması                               

14

Lozan Barış Konferansı Süreci, Antlaşma maddeleri ve Önemi

 

ATATÜRK İLKELERİ VE İNKILÂP TARİHİ-II MÜFREDAT İÇERİĞİ

Lisans/Ön  Lisans (Zorunlu)              1. Yıl/ II. Yarıyıl(Bahar)           Teorik          Türkçe       2 saat/hafta

 

Dersin Amacı       

Atatürk Devrimleri ve Atatürkçü Düşünce Sistemi İle Türkiye Cumhuriyeti Tarihi Hakkında Doğru Bilgiler Vermek, Türk Gençliğini Atatürkçü Düşünce Sistemi Doğrultusunda Yetiştirmek, Atatürk Dönemi Türk İnkılâp(Devrim)Hareketleri, Siyasi, Hukuk, Eğitim Alanında Yapılan İnkılâplar(Devrimler), Düzenlemeler, Atatürk Dönemi Türk İnkılâp(Devrim) Hareketleri, Gündelik Yaşa Dair Yapılan Düzenlemeler, Ekonomi ve Sağlık Alanında Yapılan Düzenlemeler, Atatürk Dönemi Türk Dış Politikası (1923-1930 Yılları Arası), Atatürk Dönemi Türk Dış Politikası (1930-1938 Yılları Arası), İkinci Dünya Savaşı’na Gidiş ve Türk Dış Politikası, Atatürk İlkeleri; Cumhuriyetçilik, Milliyetçilik, Halkçılık, Devletçilik, Laiklik-İnkılâpçılık(Devrimcilik), Atatürk Sonrası Türkiye, İsmet İnönü Dönemi(1938-1950), Demokrat Parti İktidarı Dönemi(1950-1960), 27 Mayıs 1960’tan 12 Mart 1971’e Türkiye’de Yaşanan Gelişmeler, 12 Eylül 1980 Askeri Müdahalesi Ve Sonrasındaki Gelişmeler, Soğuk Savaş Döneminde Türkiye ve Türkiye’nin Dış Politikası(1945-1960), Türkiye’nin Dış Politikası(1960-1990), Soğuk Savaş Sonrası Türk Dış Politikası, Türkiye-Yunanistan İlişkileri Kıbrıs Sorunu, Türkiye-Ortadoğu ve Balkan İlişkileri’ni anlatmak, tartışmak, kavratmaktır.

 

 

Dersin İçeriği       

Atatürk Dönemi İç Politika Gelişmeleri (Saltanatın Kaldırılması, Ankara'nın Başkent olarak ilan edilmesi, Cumhuriyetin İlanı, Halifeliğin Kaldırılması, Terakkiperver Cumhuriyet Fırkasının Kuruluşu v.b.)Atatürk Dönemi Türk İnkılâp(Devrim) Hareketleri, Siyasi, Hukuk, Eğitim Alanında Yapılan İnkılâplar(Devrimler), Düzenlemeler, Atatürk Dönemi Türk İnkılâp(Devrim)Hareketleri, Gündelik Yaşa Dair Yapılan Düzenlemeler, Ekonomi ve Sağlık Alanında Yapılan Düzenlemeler, Atatürk Dönemi Türk Dış Politikası,(1923-1930 Yılları Arası),Atatürk Dönemi Türk Dış Politikası (1930-1938 Yılları Arası), İkinci Dünya Savaşı’na Gidiş ve Türk Dış Politikası, Atatürk İlkeleri, Cumhuriyetçilik-Milliyetçilik-Halkçılık, Devletçilik-Laiklik-İnkılâpçılık(Devrimcilik), Atatürk Sonrası Türkiye, İsmet İnönü Dönemi(1938-1950), Demokrat Parti İktidarı Dönemi(1950-1960), 27 Mayıs 1960’tan 12 Mart 1971’e Türkiye’de Yaşanan Gelişmeler, 12 Eylül 1980 Askeri Müdahalesi ve Sonrasındaki Gelişmeler, Soğuk Savaş Döneminde Türkiye ve Türkiye’nin Dış Politikası(1945-1960), Türkiye’nin Dış Politikası(1960-1990), Soğuk Savaş Sonrası Türk Dış Politikası, Türkiye-Yunanistan İlişkileri Kıbrıs Sorunu, Türkiye-Ortadoğu ve Balkan İlişkileri.

 

Hafta

                                                                Konu

1

Atatürk Dönemi Türk İnkılâp(Devrim)Hareketleri, Siyasi, Hukuk, Eğitim Alanında Yapılan İnkılâplar(Devrimler),Düzenlemeler                

2

Atatürk Dönemi Türk İnkılâp(Devrim)Hareketleri Devamı, Gündelik Yaşa Dair Yapılan Düzenlemeler, Ekonomi ve Sağlık Alanında Yapılan Düzenlemeler                       

3

Atatürk Dönemi Türk Dış Politikası,(1923-1930 Yılları Arası)                    

4

Atatürk Dönemi Türk Dış Politikası (1930-1938 Yılları Arası),İkinci Dünya Savaşı’na Gidiş ve Türk Dış Politikası                           

5

Atatürk İlkeleri, Cumhuriyetçilik-Milliyetçilik-Halkçılık                              

6

Atatürk İlkeleri Devamı, Devletçilik-Laiklik-İnkılâpçılık(Devrimcilik)                       

7

Ara sınav hazırlık, Ara sınav                             

8

Atatürk Sonrası Türkiye, İsmet İnönü Dönemi(1938-1950)                      

9

Demokrat Parti İktidarı Dönemi(1950-1960)                               

10

27 Mayıs 1960’tan 12 Mart 1971’e Türkiye’de Yaşanan Gelişmeler                      

11

12 Eylül 1980 Askeri Müdahalesi ve Sonrasındaki Gelişmeler                 

12

Soğuk Savaş Döneminde Türkiye ve Türkiye’nin Dış Politikası(1945-1960)                          

13

Türkiye’nin Dış Politikası(1960-1990)                           

14

Soğuk Savaş Sonrası Türk Dış Politikası, Türkiye-Yunanistan İlişkileri Kıbrıs Sorunu, Türkiye-Ortadoğu ve Balkan İlişkileri

 


Oluşturma: 20 Şubat 2018